تامین کلیه چراغ های LED مناسب با فضاهای مختلف در بیمارستان به شرح ذیل:
پنل پریزماتیک اتاق عمل 600*600*9 40W، mm