ترمینال شمارۀ 2 (1390)
حذف 980 عدد چراغ مهتابی 85W و جایگزینی 214 عدد 60W-LED Panel,و کاهش مصرف انرژی الکتریکی به میزان %83 ، کاهش توان رأکتیو درحدود 222 کیلو وار در سال و افزایش عمر مفید چراغ تا 50 برابر و کاهش هزینۀ تعمیر و نگهداری به میزان %60 ارتقاء سطح روشنایی از 145 لوکس به 250 – 240 لوکس و کاهش هارمونیک های مزاحم به میزان %70

ترمینال شمارۀ 4 (1390)
حذف 435 عدد چراغ 130W – CFL و جایگزینی 226 عدد 60W-LED Panel,و کاهش مصرف انرژی الکتریکی به میزان %76 ، کاهش توان رأکتیو درحدود 149 کیلو وار در سال و افزایش عمر مفید چراغ تا 50 برابر و کاهش هزینۀ تعمیر و نگهداری

سقف قوسی پروازهای خروجی ترمینال شماره 4 (1392)
حذف 20 عدد نورافکن 240W -MHL و 78 عدد چراغ سقفی 54W-CFL و جایگزینی 78 عدد چراغ توکار 18W-LED و کاهش مصرف انرژی الکتریکی به میزان %78