تأمین کلیه چراغ های LED / SMD مورد نیاز پروژه های انجام شده در بیمارستان خاتم الانبیاء (ص) به شرح ذیل:
12mm , 60W LED Panels ساختمان اداری مالی
12mm, 40W LED Panels بخش فوریتهای پزشکی (Emergency Room)
12mm, 18W LED Panels ساختمان P.E.T. Scan
8mm, 34W LED Panels فضاهای عمومی ساختمان اصلی
18W Round Panels بخش CCU جدید
18W Surface Mount Downlights بخش زنان و زایمان
18W Flush Mount Downlights بخش شیرخوارگاه
21W, 120cm LED Tube Light بخش جراحی
دانشگاه علمی کاربردی بیمارستان خاتم الانبیاء(ص) واقع در کامرانیه
بخش 15