بازنگری طراحی  و نظارت بر ساخت و تأمین کلیه چراغ های LED  /   SMD طبق سایز ، قاب و رنگ مورد نظر معمار پروژه به شرح ذیل:

1150 x 1050 x 12mm , 90W LED Panels
1200 x 600 x12mm, 72W LED Panels
15W/30W/42W COB Downlights
15W/30W/42W COB Tracklights
Flexible Strip LED Lights
42W /100W COB Pendant
40W /60W Linear Pendant LED